Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

donderdag 17 november 2011

Moderne Keuken Design Trends 2012, Herontwerpen van Keuken Interierus


Keuken design trends en decoratie ideeën weerspiegelen het feit dat het moderne keukeninterieur multifunctioneel is geworden.We koken eten, kijken tv, maken gebruik van de computer, studeren , eten en entertainen gasten in de moderne keuken. De moderne keuken ontwerpen zijn technologisch geavanceerd, mooi, ergonomisch, functioneel, ruimtebesparend, licht en comfortabel.


De moderne keuken materialen omvatten materialen als traditoneel hout, glas, kunststof, keramiek, steen en metaal. Keuken ontwerpers en specialisten in het herontwerpen van keukens raden aan te kiezen voor eigentijds steen, glas en metaal –stijlvolle keuken decoratie materialen voor werkbladen. Traditionele keuken ontwerpen en eigentijdse ideeën worden gemengd in de moderne keuken trends die de oude charme en nieuwe techonolgie samen brengen.


Het samenbrengen van stijlen en retro keuken ontwerpen, creërt spannende, unieke en moderne keukens. De combinaties van traditionele keuken ontwerpen met eclectische of pop-art interieur ideeën brengen heldere, indrukwekkende, zeer persoonlijke en moderne keuken design trends 2012.

1.Lichte en flexibele keuken design ideeën, zoals open schappen en vrijstaande opbergmeubelen, in plaats van de traditionele, zware en omvangrijke keukenkasten is een  moderne keuken design trend 2012 die uitstekend geschikt is voor het herontwerpen van kleine keukens. Schappen en vrijstaande meubels creëren een meer ruime, moderne keuken en laten het ontwerp zoals het is en veranderen de functionele zones.


2.Metaal, hout en glas zijn moderne keuken materialen voor schappen en dergelijke systemen. Schappen zijn ideaal voor eco vriendelijke, functionele en moderne keuken interieurs die er licht luchtig uit willen zien. Energie- en waterbesparende apparatuur, efficiënte verlichting en het opruimen en organiseren zijn geweldige ideeën voor herinrichting van keuken interieurs in eco-woningen.


3.De integratie van keuken interieurs met woon- en eetkamer is een van de moderne keuken design trends die ontzettend snel steeds populairder wordt. Moderne keuken interieurs creëren zo een open ruimte met woonruimte waar de hele familie van geniet.


4.Vrij van rommel, goed georganiseerd en een luchtig keuken ontwerp biedt meer comfortabele meubel ideeën zoals de afgeronde hoeken en touch-to-open keukenkastdeurtjes. Ronde of geometrische vormen en eenvoud zorgen voor meer elegantie en stijl in het moderne keuken interieur.

Hedendaagse vrij gevormde gootsteen voor een multifuncitoneel, modern keukeninterieur.

5.Open, lage keukenkastjes zijn een van de moderne keuken design trends. Aantrekkelijk, gemaakt van eigentijdse, transparante materialen, metaal en glas, tonen open keukenkasten aan hoe snel verrassende keuken ontwerp ideeën, gepresenteerd tijdens de Milaan Exhibition Eurocucina, zeer snel populair kunnen worden.

6.Stijlvolle en functionele keuken accessoires, mooie potten en pannensets, keukengereij en high-tech kleine apparaten creëren een prachtig beeld op open schappen. Het vereist een goede opruimbeurt, organisatie, eenvoudige en elegante interieur ideeën en het gevoel voor stjil.


7. Effectieve en stijlvolle verlichting ontwerpen met LED-verlichting, hanglampen, torchieres en moderne kroonluchterse creëren een indrukwekkend modern keuken interieur dat luxe en charmant aanvoelt. Torchieres en kroonluchters zijn moderne keuken design trends die ervoor zorgen dat de multifunctionele keuken interieurs gezelliger, lichter en comfortabeler aanvoelen.

Kristallen kroonluchter, houten keukenkasten en roestvrijs stalen apparatuur, modern keuken design trends 2012

Alle oppervlakken, horizontaal en verticaal, decoratieve planken en lage keukenkasten, boven keuken eilanden en koelkasten kunnen lampjes woren geplaatst die de hedendaagse chique smaak toe voegen aan een modern keuken interieur.


8. Open planken kunnen woren gemengd met traditionele keukenkasten om items in te verbergen, die niet gezien mogen worden. Zo creëren we opgeruimde keuken interieurs en toegepaste interieur decoratie ideeën in minimalistische stijl.

 
9.Ruimtebesparende ideeën, kleine planken, rails en hang stystemen voor extra opslag, kleine containers en manden, meshouders en diverse organizers, maken efficiënt gebruik van de  waardevolle wand- en kastruimte voor opslag in kleinere keukens.

Herontwerp ideeën voor oude keukens, lichte eiland ontwerpen op pootjes en open schappen

10.Ergonomische, moderne keuken ontwerpen suggereren functionele, gebruiksvriendelijke, combortabele en gezonde lay-outs. Belangrijke apparaten, de koelkast, fornuis en spoelbak moeten worden geplaatst in een driehoek binnen een bereik van 3-6 meter. Goede verlichting en organische vormgeving zorgen voor extra comfort voor de chef-kok.


11.Kookeilanden, verdeeld over een eet-en werkgedeelte, of bar en kookzone,  zijn moderne keuken design trends. Lichte, luchtige keuken eiland ideeën, ontworpen met prachtige pootjes en eenvoudige schappen voor een gemakkelijke opslag.


12.Wit, grijs, houtskool, chocolade en alle natuurlijke houttinten zijn moderne keuken kleuren die weer terugkomen in 2012.

Moderne keukens, simple en stijlvol meubel design en natuurlijke kleurenModern Kitchen Design Trends 2012, Redesigning Kitchen InteriorsKitchen design trends and decorating ideas reflect the fact that modern kitchen interiors became multifunctional. People cook food, watch TV, use computer, study, eat and entertain guests in modern kitchens. Modern kitchen design and interior decorating are technologically advanced, beautiful, ergonomic, functional, space saving, light and comfortable.


Modern kitchen design materials include traditional wood, glass, plastic, ceramic, stone and metal. Kitchen designers and redesigning kitchen interiors specialists suggest to choose contemporary stone, glass and metal alloys, -  stylish kitchen decorating materials for work surfaces. Traditional kitchen designs and contemporary interior decorating ideas are blended in modern kitchen design trends that celebrate old world charm and new technology.


Fusion of styles and retro kitchen design ideas create exciting, unique and modern kitchens.
The combinations of traditional kitchen designs with eclectic or pop-art interior decorating ideas and colors demonstrate bright, impressive, very personal and modern kitchen design trends 2012.


1. Light and flexible kitchen design ideas, like open shelves and freestanding storage furniture, instead of traditional heavy and bulky kitchen cabinets are modern kitchen design trends 2012 that are excellent for redesigning small kitchens. Shelves and freestanding furniture items create more spacious modern kitchen interiors and allow to design and change functional zones.


2. Metal, wood and glass are modern kitchen design materials for shelves and shelving systems. Shelves are great for eco friendly, functional and modern kitchen interiors that look light and airy. Energy and water saving appliances, efficient lighting design and de-cluttering are great ideas for redesigning kitchen interiors in eco homes.


3. The integration of kitchen interiors with living rooms and dining rooms is one of modern kitchen design trends that are getting popularity very fast. Modern kitchen interiors create one open space with living spaces that family enjoys.


4. Free of clutter, well organized and airy kitchen design offers more comfortable furniture ideas, like rounded corners and touch-to-open kitchen cabinets doors. Rounded or geometric shapes and simplicity bring more elegance and style into modern kitchen interiors.

Contemporary free shaped sink for multifunctional modern kitchen interiors

5. Open low kitchen cabinets are one of modern kitchen design trends. Attractive, made of contemporary transparent materials, metal and glass, open kitchen cabinets demonstrate how quickly surprising kitchen design ideas, presented during Milan Exhibition Eurocucina, can become very popular.

6. Stylish and functional kitchen accessories, attractive pots and pans sets, utensils and high-tech small appliances create beautiful displays on open shelves. It requires good organization, decluttering, simple and elegant interior decorating ideas and the sense of style.


7. Effective and stylish lighting design with LED lights, pendant lamps, torchieres and modern chandeliers create impressive modern kitchen interiors that feel luxurious and charming. Torchieres and chandeliers are modern kitchens design trends that help make multifunctional kitchen interiors cozier, brighter and more comfortable.

Crystal chandelier, wooden kitchen cabinets and stainless steel appliances, modern kitchen design trends 2012

 All surfaces, horizontal and vertical, decorative shelves and low kitchen cabinets, kitchen islands top and fridge can be decorated with lights that add contemporary chic flavor to modern kitchen interiors.


8. Open shelves can be mixed with traditional kitchen cabinets to hide items, that should not be seen, de-cluttering kitchen interiors and applying interior decorating ideas in minimalist style.9. Space saving ideas, small shelves, rails and hanging items for additional storage, small containers and baskets, knife holders and various organizers, allow to efficiently use valuable space on walls and inside cabinets for storage in small kitchens.

Redesign ideas for old kitchens, light island design on legs and open shelves

10. Ergonomic modern kitchen design suggests functional, user friendly, comfortable and healthy layouts. Main appliances, the fridge, stove and sink should be placed in a triangle within 3-6 meters Good lighting and organic design provide additional comfort to chefs.


11. Kitchen islands, divided on dining and working areas, or home bar and cooking zones are modern kitchen design trends. Light kitchen islands design ideas include beautifully designed legs and simple shelves for convenient storage.


12. White, gray, charcoal, chocolate and all natural wood tones are modern kitchen colors come back again in 2012.

Modern kitchens, simple and stylish furniture design and natural colors

Geen opmerkingen:

Een reactie posten