Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

woensdag 6 juli 2011

Kokend waterkranen zijn ‘hot’Kokend waterkranen zijn niet meer weg te denken uit het keukenbeeld. We kwamen hierover een artikel tegen in de consumentengids, wat ons interessant leek om op ons blog te plaatsen.

Het idee van Quooker klopt helemaal: in een oogwenk kokend water. Fabrikant Quooker brengt dit gelijknamige product al sinds begin jaren 90 op de markt. Nu het patent op het idee verlopen is, komen ook andere boilerfabrikanten met vergelijkbare producten. Het grote voordeel is natuurlijk het gebruiksgemak. Het maak de belofte van een zakje instantsoep waar: twee seconden na het openscheuren van het zakje is de soep klaar.

De kranen worden niet alleen benut voor het zeten van een kopje thee, maar ook bij het eten koken en het schoonmaken en desinfecteren van zaken als snijplanken en babyflesjes komt de kokend waterkraan van pas.

Een bijkomend voordeel is dat je precies de hoeveelheid kunt tappen die je nodig hebt. In een waterkoker of ketel kook je altijd te veel water.

We zetten zes systemen naast elkaar. In opzet zijn alle systemen gelijk: in het keukenkastje onder de spoelbak wordt een reservoir geplaatst en er komt een losse kraan bij, of een ‘3-in-1’ vervangende kraan met eem kokendwaterfunctie. In het reservoir zit een verwarmingselement dat het water naar de juiste temperatuur brengt en een thermostaat die het op temperatuur houdt.

Bij deze zes systemen loopt de capaciteit van het reservoir flink uiteen. De kleinste bevat 3 liter, de grootste 10 liter. Dit is niet de hoeveelheid die er in één keer kokend uit kan komen, omdat de temperatuur bij de laatste liters door het instromen van koud water te veel zou teruglopen.

De meeste systemen hebben een beveiliging opdat kinderen niet zomaar kokend water kunnen tappen. Meestal moet de knop tegelijkertijd gedraaid en ingedrukt/uitgetrokken worden.

Ook heeft het kokende water altijd zijn eigen leiding en is het water in de kraanuitloop zelf ook gescheiden, zodat bij het tappen van koud water onplezierige verassingen met een restje kokend water uitgesloten is.

Quooker:
Adviesprijzen: €880,- (alleen kokend water) tot €1.150,- (levert zowel kokend als warm water)
Inhoud: 3 tot 7 liter
Standby-verbruik: 10 W
Aansluitwaarden: 1600 tot 3000 W
Garantie: 2 jaar
Website: www.quooker.com

Fabrikant Quooker heeft de kokend waterkraan uitgevonden. Bij de huidige modellen wordt altijd een kraan meegeleverd voor kokend water. Wel zijn ‘twin-taps’verkrijgbaar, zodat de gewone en de kokend waterkraan hetzelfde ontwerp hebben. De goedkoopste Quooker heeft het kleinste reservoir en levert alleen kokend water; de duurdere varianten hebben een groter reservoir en kunnen ook warm water leveren.

Daalderop Boily:
Adviesprijzen: €550,- (met kokend waterkraan) tot €1.000,- (levert kokend en warm water via een 3-in-1-kraan)
Inhoud: 4,7 tot 10 liter
Standby-verbruik: 32 W
Aansluitwaarde: 2200 W
Garantie: 2 jaar, op binnenketel 5 jaar
Website: www.daalderop.nl

Het standaardsysteem van Daalderop heeft enkel een kokend waterkraan. Bij het ‘Plus’-model heeft hij een 3-in-1-kraan waarbij koud, warm en kokend water uit dezelfde kraan komen. Onafhankelijk van de kraankeuze staat de boilerkeuze: de ene levert alleen kokend water, de andere zowel kokend als warm water. De kleinste boiler kan achter een 15 centimeter hoge plint worden ingebouwd; dan verlies je geen ruimte in het keukenkastje.

Itho Aqua Chef:Adviesprijzen: €900,- (3-in-1-kraan) of €1.000,- (levert kokend en warm water via een 3-in-1-kraan)
Inhoud: 4,7 liter
Standy-verbruik: 32 W
Aansluitwaarde: 2200 W
Garantie: 2 jaar, op binnenketel 5 jaar
Website: www.itho.nl

De Itho Aqua Chef is vergelijkbaar met de Daaderop Boily. Hij is echter alleen leverbaar in een uitvoering met 3-in-1-kraan waarbij zowel koud, warm als kokend water uit dezelfde kraan komen. Standaard levert de boiler alleen kokend water. Het Plus-model heeft een mengset, zodat de boiler ook direct warm water kan leveren. Ook deze boiler kan – net zoals de Daalderop – achter een plint worden ingebouwd.


Inventum Aquaspot:

Adviesprijs: €870,-
Inhoud: 8 liter
Standby-verbruik: 15 W
Aansluitwaarde: 2100 W
Garantie: 2 jaar, op binnenketel 5 jaar
Website: www.inventum.com

De Aquaspot van Inventum heeft tiptoetsbediening. Hiermee kun je kiezen hoe en/of je een beveiliging wilt instellen. Inventum heeft gekozen voor een aparte kokend waterkraan. De boiler levert standaard zowel kokend als warm water. Het systeem heeft ook een panvulvunctie: die laat het water stromen totdat de tiptoets opnieuw wordt aangeraakt. Er zijn drie ontwerpen die allen 360 graden draaibaar en in hoogte verstelbaar zijn (maximaal 12 cm).

Grohe Red:
Adviesprijzen: €830,- (met kokend waterkraan) tot €1.350,- (levert kokend en warm water via een 3-in-1-kraan)
Inhoud: 3 tot 8 liter
Standby-verbruik: 15 W
Aansluitwaarde: 2100 W
Garantie: 2 jaar, op binnenketel 5 jaar
Website: www.grohe.nl

Het Monomodel heeft alleen een kokendwaterkraan en het Duomodel een 3-in-1-kraan die zowel kokend als warm water kan leveren. Los hiervan is er de keus tussen een boiler die alleen kokend water levert en een combi-boiler die ook direct warm water geeft.

Aqua Technic kokend waterkraan:
Adviesprijzen: €340,- (met kokend waterkraan) tot €600,- (3-in-1-kraan, maar het warme water wordt niet door de Aqua Technicboiler geleverd)
Inhoud: 4 liter
Standby-verbruik: niet bekend
Aansluitwaarde: 700 W
Garantie: 2 jaar
Website: www.aquatechnic.nl

Voor relatief weinig geld levert Aqua Technic een kokend waterkraan. De lagere prijs zie je terug in het eveneens lagere vermogen van de boiler. Heb je kokend water getapt, dan duurt het langer voordat het water weer op temperatuur is. Er is geen model met ook warm water. Belangrijk aandachtspunt is het ontbreken van een kinderbeveiliging. Heb je kinderen en wil je een kokendwaterkraan, dan is een ander model aan te raden. De fabrikant heeft momenteel geen gegevens over standby-verbruik.

Boiling water taps are ‘hot’


Boiling water taps are at this moment indispensable in the kitchen. We found an article about it in the customer guide, which seemed interesting to put on our blog.

The idea of Quooker is exactly right: in an instant boiling water. Manufacturer Quooker brings this product, with the same name, since the early 90’s on the market. Now the patent on the idea has expired, are also other boiler manufactures coming with similar products. The big benefit is the ease of use. It made the promise of a bag of instant soup: in two seconds after rupture the bag the soup is ready.

The taps are not only used to serve a cup of tea, but also in cooking, cleaning and disinfecting things like cutting boards and baby bottles, the boiling water tap is handy.

An additional advantage is that you can tap the exact amount you need. In a kettle you always boil to much water.

We put together six systems. In concepts are all these systems the same: in the cupboard under the sink is a reservoir and there is a single tap or a ‘3-in-1’ replaced tap with boiling water function. In the reservoir is a heating element that brings water to the right temperature and a thermostat which keeps the temperature.

In these six systems, the capacity of the reservoir varies widely. The smallest contains 3 liters, the largest 10 liters. This is not the amount of boiled water that can come out in once, because the temperature at the last liters, by inflow of cold water, would decrease too much.

Most systems have a security so that children can’t tap the boiled water. Usually you need to rotate the button at the same time as you press or pull it.

Also the boiling water has always his own water pipe and the water in the tap spillway is separated, so by tapping cold water an unpleasant surprise with a bit of boiling water is impossible.

Quooker:
Price suggestions: €880,- (only boiled water) to €1.150,- (provides both, hot and boiling water)
Capacity: 3 to 7 liters
Standby power consumption: 10 W
Power rating: 1600 to 3000 W
Guarantee: 2 years
Website: www.quooker.com

Manufacturer Quooker has invented the boiling water tap. In the current models there is always a tap supplied for boiling water. There are also ‘twin-taps’ available, so the standard and boiling water tap have the same design. The cheapest Quooker has the smallest reservoir and delivers only boiling water. The more expensive versions have a larger reservoir and can also supply hot water.

Daalderop Boily:
Capacity: 4,7 to 10 liters
Standby power consumption: 32 W
Power rating: 200 W
Guarantee: 2 years, on boiler 5 years
Website: www.daalderop.nl

The standard system of Daalderop has only a boiling water tap. With the ‘Plus’-model he has a 3-in-1 tap where cold, hot and boiling water come from the same tap. Regardless of the choices of the taps is the choice of the boiler: one produces only boiling water, the other as well boiling and hot water. The smallest boiler can be built behind a 15cm high plinth, so you lose no space in the cupboard.

Itho Aqua Chef:
Price suggestions: €900,- (3-in-1-tap) or €1.000,- (supplies boiling and hot water through a
3-in-1-tap)
Capacity: 4,7 liters
Standby power consumption: 32 W
Power rating: 2200 W
Guarantee: 2 years, on boiler 5 years
Website: www.itho.nl

The Itho Aqua Chef is comparable to the Daaderop Boiliy. He is only available in a model with 3-in-1-tap were cold, hot and boiling water comes from the same tap. Standard the boiler supplies only boiling water. The Plus model has a mixing set, so the boiler can also supply directly hot water. This boiler can also – like the Daalderop – be installed behind a plinth.

Inventum Aquaspot:
Price suggestion: €870,-
Capacity: 8 liter
Standby power consumption: 15 W
Power rating: 2100 W
Guarantee: 2 years, on the boiler 5 years
Website: www.inventum.com

The Aquaspot Inventum has touch control. Hereby you can specify how and if you want to set a security. Inventum has chosen for a separate boiling water tap. The boiler provides standard boiling and hot water. The system has also a function to fill a pot: who let the water flow until you touch the key again. There are three designs they can all rotate 360 degrees and are all adjustable in height (up to 12 cm).

Grohe Red:
Price suggestions: €830,- (with boiling water tap) to €1.350,- (supplies boiling and hot water through a 3-in-1 tap)
Capacity: 3 to 8 liters
Standby power consumption: 15 W
Power rating: 2100 W
Guarantee: 2 years, on boiler 5 years
Website: www.grohe.nl

The Mono model has only a boiling water tap and the Duo model has a 3-in-tap that supplies both boiling and hot water. There is, apart from this, a choice between a boiler that provides hot water only and a combi-boiler which provides also hot water.

Aqua Technic boiling water tap:

Price suggestions: €340,- (with boiling water tap) to €600,- (3-in-1-tap, but warm water is not supplied by the Aqua Techni-boiler)
Capacity: 4 liters
Standby power consumption: unknown
Power rating: 700 W
Guarantee: 2 years
Website: www.aquatechnic.nl

For relatively little money Aqua Technic delivers a boiling water tap. The lower price is reflected in also the lower capacity of the boiler. Did you tap boiling water, it takes longer until the water is on temperature again. There is no model with hot water. Important point is missing of a child protection. Do you have kids and do you want a boiling water tap, a different model is recommended. The manufacturer does not have information about the standby power consumption at this moment.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten