Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

woensdag 25 mei 2011

Ontwerpproces van Oock maatwerk keuken deel 1

Project: Keuken voor een jaren dertig huis – Rotterdam
Het is altijd erg moeilijk om de jaren dertig stijl te beschrijven. Het is gangbaar om te verwijzen naar deze beschrijving, maar als we kijken naar deze periode zien we een mix van verschillende stijlen zoals traditionalisme, baksteen expressionisme, art deco en anderen stijlen.
Het huis waar we in werkten, had een eenvoudig deurpaneel, wat je meestal terugvindt in huizen uit deze periode. Het glas in lood moest meer worden geplaats in de Art Deco stijl, eenvoudig met expliciete kleuren. Verder bevat het huis een heleboel traditionele details (Nederlandse architectuur), zoals net metselwerk en rustige natuurlijke materialen. Dit gaf ons een goed begin om te starten met ons ontwerpproces.
 De nieuwe keuken zou worden geplaatst in de grote uitbouw van de woonkamer. Om het gevoel van een aparte kamer te creëren, hebben we een kamer en-suite ontworpen, inclusief de details van de originele deuren en glas in lood. In de Nederlandse jaren 30 woningen vinden we vaak een kamer en-suite. Meestal bestaan deze uit lange gesloten deuren aan de ene kant (in ons geval de keuken zijde) en hebben ze een boekenkast met halve deuren aan de andere kant (in ons geval aan de woonkamer zijde). Verder hebben we gezorgd dat de architraven en plinten overeenkomen, inclusief de onderkant van de architraaf, om het effect compleet te maken.
             Eigendom van Oock Interiors – Kamer en-suite jaren 30 stijl
Het ontwerp van de werkelijke keuken heeft ons heel wat tijd en inspanning gekost. Tijdens de bouwfase van de uitbouw is de maatvoering, samen met vele andere elementen, vele malen veranderd. Hier zijn enkele ideeën hoe we zijn begonnen:
           Eigendom van Oock Interiors – Kamer en-suite jaren 30 stijl
Ten slotte had de uitbouw geen kolom en diepteverschillen in de muur, maar een perfecte open ruimte. Om dit lichte en open gevoel in de keuken te behouden, zijn veel van de bovenkastjes weggelaten in de slotfase. Nu de kolom zou verdwijnen, konden we het eiland vergroten en hiermee een verbinding met de rest van het eetgedeelte creëren. De extra opslagruimte werd openomen in het grote eiland.
            Eigendom van Oock Interiors – Kamer en-suite jaren 30 stijl
Opnieuw hebben we in dit project gebruik gemaakt van deurpanelen die al bestonden in het huis, maar de keuken moest wel alle moderne apsecten bevatten zoals Pull Out unit, slow-motion voor de deuren en laden, enz. Zo veel als we de kamer en-suite traditioneel hebben gebouwd, met uitzondering van het moderne schuifsysteem, hebben we geprobeerd om de keuken niet alleen mooi, maar ook ergonomisch te maken. De klant heeft gekozen voor een Amerikaanse koelkast met ijs-machine, Quooker en een grote multi-functionele oven van Smeg.
In de jaren 30 woningen zien we vaak graniet en marmer. Om een contrast met de vloer te creëren en deze te combineren met de donkere lijnen in de vloer, hebben we voor het keukenblad een donkere natuurlijke graniet gekozen in een matte afwerking. De klant heeft uiteindelijk gekozen voor de kleur impala grijs steen uit de Oock graniet collectie passend bij het jaren dertig interieur.
Om het keukenblad meer impact te geven, hebben we deze afgeleverd in 6cm dikte. De klant wilde geen tegelwerk op de muur, vandaar dat we een extra hoge granieten plint hebben ontworpen. Verder is de keuken uitgevoerd in beukenhuot in combinatie met MDF. De kamer en-suite is volledig van hout en is hand geschilderd. De klant heeft gekozen voor een gespoten keuken wegens praktische redenen.
            Eigendom van Oock Interiors – Kamer en-suite jaren 30 stijl
U kunt zich afvragen hoe het is om een maatwerk keuken aan te schaffen als het exacte model dat u voor ogen heeft niet in de showroom staat. Zoal getoond maakt Oock zeer gedetailleerde 3D tekeningen op basis van gedetailleerde en preciese AutoCAD ontwerpen. Wij hebben gekozen voor een meer arbeidsintensief ontwerp-proces om onze klanten te verzekeren van een goede beslissing. Natuurlijk hopen wij ook dat onze kennis een groot verschil kan maken in de besluitvorming.
Zoals u kunt waarnemen komt het daadwerkelijke product heel dicht bij de aangeboden tekeningen en onze klanten denken dat het makkelijker is om een op maat gemaakte keuken te kopen als het ontwerp proces transparant en eenvoudig is.
                      Eigendom van Oock Interiors – Kamer en-suite jaren 30 stijl

Om meer foto’s van dit project te zien, nodigen wij u uit om onze geheel vernieuwede website te bezoeken.
Neem een kijkje keukens & kamer en-suite.
Oock Team

Design process of Oock custom made kitchen part 1  
Project: Kitchen for the thirties house – Rotterdam

It is always very difficult to define the thirties style. It is a common practice to refer to this description but while looking at this period of time we see a mix of different styles like traditionalism, brick expressionism, art deco & others.
The house we were working in had a simple door paneling, most often found in the houses of this period. The leaded glass should be considered more in Art Deco style, quite simple with explicit colors. Further the house included a lot of details from the Traditional school (Dutch Architecture) like tidy brickwork and calm natural materials. This gave us a good start to our design process.
The new kitchen was going to be located in the large extension to the living room. To create a feeling of a separate room we have designed a room divider (kamer en-suite) including details of the original doors inclusive the leaded glass. In Dutch 30ties homes you can often find the kamer en-suite. Usually these have long closed doors on one side (in our case the kitchen side) and a bookcase with half doors on the other side (in our case the living room side). Further we have matched the architraves and plinths inclusive the bottom of the architrave to complete the effect.
            Property of Oock Interiors – Kamer en-suite jaren 30 stijl

The design of actual kitchen took us quite some time & effort. During the building phase the sizes of the house extension together with a lot of elements have changed many times. Here are some ideas how we started:
            Property of Oock Interiors – Kamer en-suite jaren 30 stijl
Finally the extension had no column and no differences in the wall, just a perfect open space. To keep the light and open feeling in the kitchen, a lot of upper units were skipped in the final stage. As the middle column was gone the island could be increased in size to create a connection with the rest of the dining area. The additional storage was also included in the large island.
            Property of Oock Interiors – Kamer en-suite jaren 30 stijl
Again in this project we have used a door molding existing in the house, but the kitchen had to have all the modern aspects like pull out unit, slow-motion systems for doors and drawers & etc. As much as the kamer en-suite was built traditionally in exception to the modern sliding system we tried to make the kitchen not only beautiful but as well ergonomic. Customer has selected American styled fridge with an ice-maker, quooker & large multi-functional oven from Smeg.
In 30thies homes we can often find granite or marble stones. To create a contrast with the floor and to combine it with the dark line of the floor we have suggested a dark natural granite top in a mat finish. The customer has finally chosen impala grey stone from the Oock stone collection.
To make more impact the top was delivered 6cm thick. As the customer did not want any tiling on the wall we have designed extra high granite plinths. Further the kitchen is made in beech wood in combination with Mdf. The kamer en-suite is fully wooden (in exception to the back wall) and it is hand painted. The customer has chosen for a sprayed kitchen out of practical reasons.
            Property of Oock Interiors – Kamer en-suite jaren 30 stijl
One may wonder how it is to purchase a custom made kitchen when there is not the exact model you want standing in the showroom. As shown Oock makes very detailed 3D pictures based on précised AutoCAD designs. We have chosen a more labor intensive design process to insure our customers in their decision process. Of course we also hope that our knowledge is a large part of the decision process that makes the difference.
As you will notice the real product is really close to the drawings offered and most of our customers think it is easier to purchase a custom made kitchen as the design process is transparent & simple.
                       Property of Oock Interiors – Kamer en-suite jaren 30 stijl

To see more photos of this project we invite you to our newly dressed website.
Please take a look under keukens & kamer en-suite.
Oock Team
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten