Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

Houten keuken oock maatwerk interieurs oak

woensdag 2 februari 2011

Keukenverlichting - Kitchen Lights

Het is gemakkelijk om het belang van licht in je keuken over het hoofd te zien.
Je spendeerd al je tijd aan het kiezen van de beste kastjes en toestellen en blijft dan zitten met de flikkerende verlichting die standaard bij het huis kwam. Keukenverlichting en plafondlampen doen meer dan alleen je keuken verlichten: ze decoreren zo wel net als ze de beste delen van je keuken accentueren.



De grootste trend in keukenverlichting is om lampen te gebruiken die normaal gesproken voor de woonkamer worden gebruikt. Met groeiende populariteit van open keukens, gaat de concentratie van ontwerpers uit naar kroonluchters en lange armaturen over het kookeiland. Zelfs staande lampen zijn special ontworpen voor dit deel van het huis, wat niet verrassend is aangezien de keuken het meest gebruikte deel van het huis is.



Licht soorten:

1.Beslis wat het meest waardevolle deel van uw keuken is. Voor sommige mensen, is zien wat je kook alles wat ze nodig hebben van keukenverlichting. Als je vaak in de keuken eet, kies je misschien liever voor een dimmer om wat sfeer te creeeren. Als je een grote keuken hebt, verlicht je één deel misschien liever wat meer dan een ander deel, je zou dan de aanschaf van hanglampen kunnen overwegen.


2. Kies TL-verlichting indien efficiëntie en de lampen niet vaak vervangen kunnen worden. Stop een fluorescerende lamp in het armatuur en u hoeft er maanden niet aan te denken. Om het meeste uit deze verlichting te halen, moet je ze zo installeren, zodat het licht weerkaatst op het plafond. Neem een goede lamp en je zal niet het probleem hebben dat de bollen je verblinden wanneer je deze aandoet. Tl-lampen werken het beste in compacte keukens en met licht-gekleurde muren.


3. Koop gloeilampen in uw keuken om een warmer, gezelliger gevoel te maken. Er zijn twee belangrijke overwegingen om gloeilampen aan te schaffen. De belangrijkste is misschien wel dat ze veel sneller op zijn dan fluorescerende verlichting. De andere overweging kan zowel een voordeel of nadeel zijn, afhankelijk van waar u woont. Dit is dat gloeilampen meer warmte genereren dan andere soorten lampen, waardoor ze de voorkeur hebben bij diegenen die in koudere klimaten wonen, maar niet zo geweldig zijn voor mensen in warmere streken.

Garry Cohn’s

4. Overweeg halogeenlampen voor grote keukens waar u wilt versieren met accentverlichting of specifieke taakverlichting. Halogeen lampen zijn een geweldige keuze voor het plaatsen over eilanden, kasten of lange werkbladen waar u het van voedsel bereid. U kunt gebruik maken van halogeenlampen in rails of directionele armaturen. Halogeen lampen zijn ook uitstekend geschikt voor motion control programma's die automatisch ingeschakeld zijn wanneer u verhuist naar een ander gebied van de keuken.


5. Gebruik accentverlichting aan om bepaald esthetische element van uw keuken te markeren. Het toevoegen van verlichting boven of onder uw kasten is ook een manier om een decoratief tintje aan uw keuken te geven. Directionele rail verlichting is een makkelijke manier om licht te werpen op een mooi plaatje opknoping op de muur of een glimmend nieuwe apparaat.


6. Led verlichting - De technologie is nog nieuw en met enige beperkingen. Ondanks dat zijn er meer en meer lichten beschikbaar zoals de zogeheten warme lichten, maar het is nog steeds niet hetzelfde als met halogeen lampen. Het is ook niet hetzelfde effect voor de dimmer. LED-lampen worden meestal gebruikt in de moderne keukens, met name LED strips zijn populair bij de bodem van de kasten

It is easy to overlook the importance of lighting when decorating your kitchen. You spend all that time picking out the best cabinets and appliances and then stick with the same flickering fluorescent fixture that came with the house. Kitchen lighting and ceiling lamps do more than just illuminate your kitchen; they can also decorate as well as accent the best parts of your kitchen design.

The biggest trend in the kitchen lights is to use lamps normally considered for the living room. With growing popularity of the open kitchens, designer’s concentration goes to chandeliers and long fixtures used over a kitchen island. Even standing lamps are especially design for this part of the house, which is not surprising as kitchen seem most designed and worked on space in the house.

Type of lights:
1. Decide what the most valuable function of your kitchen lighting is. For some people, just being able to see what you are cooking may be all you need from kitchen lighting. If you tend to eat in your kitchen a lot, you may want the power to dim the lighting to create a romantic ambiance. If you have a large kitchen, you may want to be able to provide more lights in one area than another, so you should consider task lighting fixtures, such as pendant lights.


2. Choose fluorescent lighting if efficiency and the need to go extended periods without changing bulbs is foremost. Pop a fluorescent bulb into the fixture and just forget about it for months at a time. To get the most out of these lights, you need to install them so that the light bounces off the ceiling. Get a proper fixture and you won't have the problem of the bulbs blinding you when you turn them on. Fluorescent bulbs work best in compact kitchens and with light-colored walls.

3. Buy incandescent lights to endow your kitchen with a warmer, cozier feel. There are two important considerations to incandescent bulbs, however. The most important may be that they burn out much more quickly than fluorescent lights. The other consideration may either be an advantage or disadvantage, depending on where you live. Incandescent lights generate more heat than other types of bulbs, making them preferable for those living in cooler climates but not so great for those living in warmer regions.

Garry Cohn’s
4. Consider halogen lights for large kitchens where you want to decorate with accent lighting or specific task lighting. Halogen lights are a terrific choice for placing over islands, cabinets or long countertops where you prepare food. You can use halogen bulbs in track lights or directional fixtures. Halogen lamps are also excellent for motion control fixtures that automatically turn on when you move to a different area of the kitchen.

5. Use accent lighting to highlight a particular aesthetic element of your kitchen. Adding lighting above or beneath your cabinets is also a way to add a decorative touch to your kitchen. Directional track lighting is one easy way to cast a light upon a pretty picture hanging on the wall or a shiny new appliance.

6. Led lights – The technology is still new and with some limitation. In spite there are more and more lights available so-cold warm but still it is not the same as with halogen lamps. It is also not the same affect for the dimmer. Led lights are mostly used in the modern kitchens, especially led strips are popular at the bottom of the cabinets



1 opmerking:

  1. Dat ziet er allemaal heel sfeervol uit. Toch had ik nog een vraag: Kan je LED verlichting of LED strips ook dimmen met een dimmer?

    BeantwoordenVerwijderen